shadow_left
Logo
Shadow_R

Език-Language

Log in


Lost Password?
No account yet? Register
 
   
Работен ден ли е 1 ноември? PDF Print E-mail
Written by Admin   
Friday, 26 October 2012
 Пример

Ще се почива или работи на празника на "Народните будители"? 

 

В Кодекса на труда пише:..." чл. 154, ал.1 от КТ,  1 ноември ‐ Ден на народните будители ‐ неприсъствен за всички учебни заведения".

Текстът „1 ноември – ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения е приет и добавен в чл.154, ал.1 от КТ със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, ДВ, бр.88 от 30.10.1992 г. и влиза в сила от датата на обнародването му.

Видно от редакцията на посочения нормативен текст, 1 ноември следва да се възприема като единствения от посочените официални празници, който няма общо приложение спрямо всички работници и служители, а само към работниците и служителите, заети в „учебни заведения”.

Един от аргументите, с които някои от работодателите в системата на народната просвета възразяват срещу подобно тълкуване на чл.154, ал.1 относно датата 1 ноември, се свежда до възприемането на Деня на народните будители като неприсъствен за учениците и работен за учителите. Подобно тълкуване не може да бъде споделено поради следното:

Кодексът на труда е нормативен акт, който регламентира трудовите правоотношения между работодател, от една страна и работник /служител, от друга. В този смисъл разпоредбите на КТ не се отнасят до регламентиране на присъствени и неприсъствени дни за учениците, а за присъствени и неприсъствени /неработни/ дни на работниците и служителите. Като допълнителен довод в тази посока следва да се посочи, че относно определянето на учебни и неучебни дни следва да се прилагат текстовете на чл.93а от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, който е съобразен с отражението на КТ върху режима на провеждане на учебните занятия.

2. Друг аргумент за непризнаване в някои случаи на 1 ноември като неработен ден за заетите в учебните заведения са затрудненията в изготвянето на счетоводна документация по повод неполагането на труд на посочената дата. В този смисъл следва да посочим текста на Писмо изх. № 92‐399‐2 от 11.11.2004 г. на Националния осигурителен институт относно броя на работните дни на учителите през чесец ноември:

ПИСМО ИЗХ. № 92‐399‐2 ОТ 11.11.2004 Г. НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

 ОТНОСНО: БРОЯТ НА РАБОТНИТЕ ДНИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ

 

Съгласно чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, 1 ноември ¬ Ден на народните будители, е официален празник и неприсъствен за всички учебни заведения. Във връзка с това, колко работни дни следва да се посочат за учителите за месец ноември (22 или 21 работни дни) и изплаща ли се 1 ноември, ако работникът е в дълги болнични?

Съгласно указанията за попълване на Декларация обр. № 1 от Инструкция № 1 на НОИ за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица, в т. 16.1 "Отработени и други дни с осигурителни вноски" се попълва броят на отработените дни, за които е изплатено възнаграждение. За всички учебни заведения 1 ноември е официален празник, т.е. денят е неработен.

Поради това при подаване на данните за осигурените лица от учебните заведения за ноември се посочва броят на отработените дни за месеца, за които е изплатено възнаграждение, в случая 21. В позиция 1 на т. 16 "Работни дни в осигуряване" се посочва "0", тъй като лицата отработват всички работни за тях дни.

Съгласно чл. 6, ал. 5 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, общата сума на паричното обезщетение се определя, като дневният му размер се умножи по броя на работните дни, включени в периода на временна неработоспособност, като сумата за първия работен ден от временната неработоспособност, но не за повече от 15 дни за една календарна година, която е за сметка на разходите на осигурителите, се начислява отделно от сумите, които са за сметка на фонд "Общо заболяване и майчинство".           

Следователно:

·         Денят 1 ноемри – „Ден на народните будители“ е неработен, неприсъствен и официален празник за работещите в системата на „Средното образование“/Включват се училища, детски градини и помощни звена/.

·         Работата на този ден се третира от Инспекция по труда, като извънреден труд, по чл. 143 от Кодекса на труда и следва да бъде заплатен в съответствие с чл. 262 от същия кодекс.

КТ "Подкрепа"

 

 
< Prev   Next >