shadow_left
Logo
Shadow_R

Език-Language

Log in


Lost Password?
No account yet? Register
 
   
Трудово-правни въпроси зададени към МТСП и отговори от юристите работещи там-част III PDF Print E-mail
Written by Администратор   
Sunday, 26 February 2012
При уволнение по чл.328 ал.1 т. 1 удържат ли се суми за неизтекъл срок на работно облекло на служители.

Съгласно чл. 14, ал.1 и 2 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (Приета с ПМС № 10 от 21.01.2011 г., обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.) работникът или служителят връща на работодателя предоставеното му работно и/или униформено облекло:

1. при прекратяване на трудовото правоотношение;

2. при преминаване на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето на предоставеното облекло;

3. след приключване на работата в предприятието, когато е работник или служител в предприятие, което осигурява временна заетост;

4. след изтичане срока на износване.

В случаите по ал. 1 работникът или служителят може да задържи облеклото при условия, определени от работодателя (ал.2).

 

2.      Искам да попитам как се определят полагащите се брой дни платен годишен отпуск за лицата, които не работят на пълно работно време в дадено предприятие.

 

Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.Редът и начинът на изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбите на чл. 355 от Кодекса на труда и чл. 9 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Съгласно горните разпоредби трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години, като за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. На базата на така признатия трудов стаж се определя правото на пълен размер на платения годишен отпуск за работещите на 4-часов работен ден, а за работещите под половината от законоустановеното за него работно време за деня - пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж.

 

3.      Моля да ми кажете в кой нормативен акт постановление или наредба пише че старите отпуски до 01,01,2010г. не се погасяват по давност.

 

Съгласно § 3е от Преходните разпоредби на КТ (обявен за противоконституционен от КС на РБ, бр. 91 от 2010 г.) неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години може да се ползва само до 31 декември 2011 г. Обявяването на тази разпоредба за противоконституционна означава, че отпада ограничението във времето, през което може да се ползва неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск. Следователно, т.н. “стари отпуски” за 2009 г., 2008 г., 2007 г. и т.н. могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение. За тях разпоредбата на чл. 176а “Погасяване на правото на ползване” не се прилага. Затова при прекратяване на трудовото правоотношение, ако останат неползвани дни платен годишен отпуск за периоди преди 1 януари 2010 г., работодателят винаги дължи обезщетение за неползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ.

 

4.      Как се определя размера на допълн. трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и профес. опит на учител, който до 01.01.2005г има 10 г трудов стаж по специалността, от 2005 до 2011 друг общ стаж и от май2011г отново работи като учител при друг работодател. Общият стаж от 01.01.2005г до 01.07.2007г зачитали се за клас пр. време или не?

 

След 1 юли 2007 г., когато възниква ново трудово правоотношение при същия или друг работодател, на основание чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се заплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор, като спазват изискванията на чл. 12, ал. 4 и 5 от наредбата. Условията, при които се зачита сходството на професията съобразно характера на работата спрямо определена длъжност се определят с колективен трудов договор или с вътрешни правила за работната заплата в предприятието. Поради това работодателят следва да прецени на коя от заеманите преди това длъжности (включително и в неговото предприятие) е придобит необходимия трудов стаж и професионален опит за определяне допълнителното трудово възнаграждение.

 

5.      Работим в ЦДГ с една смесена група.Всички сме на безсрочен трудов договор по чл.67 от КТ.Предстои ни да станем филиал на общинската детска градина през м.септември 2012.Ще останем ли на работа по същия договор или не? Може ли новият директор да ни даде срочни договори или ще ни уволни???

 

Съгласно чл. 123, ал.1, т.2 от Кодекса на труда(КТ) трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на вливане на едно предприятие в друго. При прилагането на тази разпоредба трудовото правоотношение „преминава”, във вида и съдържанието, което е било преди преустройството.

 

6.      На основен трудов договор на 4 часа и на втори трудов договор 4 часа , по колко дни платен отпуск се полагат за всеки договор.

 

Когато работникът или служителят е сключил основен трудов договор и договор за допълнителен труд по реда на чл. 111 Кодекса на труда, той има право на платен годишен отпуск по двете трудови правоотношения. Изчисляването на полагащия се платен годишен отпуск по основния трудов и договора за допълнителен труд по чл. 110 и чл. 111 ат Кодекса на труда става по общия ред като се има предвид разпоредбата на чл. 23, ал. 2 Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съгласно която работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време, има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Във Вашия случай основният и допълнителният трудов договор е за 4 часа, на базата на признатия трудов стаж по реда на чл. 355 от Кодекса на труда и чл. 9 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж се определя правото на пълен размер на платения годишен отпуск. Следва да имате предвид обаче, че този отпуск не е ""допълнителен"" и не се добавя към платения годишен отпуск по основното трудово правоотношение, а се ползва за всеки договор по отделно. Ето защо е ж желателно е в тези случаи работникът или служителят да ползва платения си годишен отпуск по двете трудови правоотношения едновременно, тъй като в противен случай, ако лицето ползва отпуска си по основното трудово правоотношение, ще се налага да се явява на работа по договора за допълнителен труд, и обратно. По този начин се постига основната цел на платения годишен отпуск, а именно за почивка и възстановяване работоспособността на работника или служителя.

 

7.      Професионална гимназия има ученици извън населеното място - гр. Пловдив, в околните села. Възниква необходимост от посещение на класните ръководители по домовете на родителите, във връзка с неизвинени отсъствия. Следва ли за това учителите да се командироват и дали имат право на дневни пари?

 

Разпоредбата на чл. 121, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя(ал.2).Съгласно чл. 6, ал.1, т.2 от Наредбата за командировките в страната (НКС) не се считат командировани лицата, които изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение.Разпоредбата на чл. 19, ал.2 от НКС установява, че на командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.

 

 

8.      Имам следното питане: назначен съм на работа от 01.08.2011 на 4 часов работен ден. Интересува ме колко платен и колко неплатен отпуск за 2011 година ми се полата /признат за трудов и осигурителен стаж/ по КТ.

Видно от запитването, сте назначен по трудово правоотношение при условията на 4-часов работен ден, считано от 01.08.2011 година, следователно имате право на платен годишен отпуск за времето, зачетено за трудов стаж при този работодател (във Вашия случай към края на декември 2011 година за 5 месеца). Съгласно чл. 355, ал. 2 от Кодекса на труда, за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. Видно от запитването, работното Ви време е половината от законово установения за страната 8-часов работен ден, следователно всеки 4-часов работен ден следва да се зачете като трудов стаж в пълен размер. Поради това, размера на платения годишен отпуск във Вашия случай към края на м. декември 2011 година се установява като договорения размер по трудов договор (но не по-малко от 20 работни дни по) за календарната година се раздели на 12 и се умножи по 5. Трудовото законодателство не установява задължителен размер на неплатен отпуск.

 

9.      Може ли един служител да изпълнява едновременно своите задължения(до40ч. седм.),както и тези по заместване на свой колега в платен годишен отпуск(още 40ч. седм.-общо80) без да влиза в противоречие с КТ,след като максимално разрешената от КТ продължителност на раб.седмица (при сумарно изчислено раб.време) -е максимум 56ч.?

Независимо от начина на отчитане на работното време, работната седмица не може да надвишава 48 часа. Следователно не е възможно работа на 80 часа на седмица.
Ако считате, че работодателя нарушава трудовото законодателство можете да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на предприятието.

10.  Имам следния въпрос: за трудов договор по чл.114 и във връзка с чл.110 от КТ, като дните, определени по договора за 4 за месеца по 8 ч. - колко отпуск се полага годишно? И още нещо: задължително ли е да се определят точните дни или може да се напише "четири дни в месеца по 8 ч."? Благодаря Ви.

Съгласно чл. 114 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца. Следователно дните следва да бъдат определени в трудовия договор. Съгласно чл. 110 от КТ работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.
След изменението на чл. 114 КТ (Обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г.) времето, през което лицето работи по трудов договор на основание чл. 114 от Кодекса на труда се зачита за трудов стаж. Трудовият стаж се изчислява по общите правила, като се набира по часове, дни и месеци. Платеният годишен отпуск по отделно по двата договора се определя пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж. Точните изчисления се извършват от работодателя.

11.  Психолози и логопеди, работещи в Център за обществена подкрепа могат ли да се ползват от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, като ползват удължен годишен отпуск? В какъв размер? Благодаря!

Разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските предвижда, че директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за народната просвета, помощник- директорите със задължителна норма за преподавателска работа в училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за народната просвета, учителите, учителите-методици, възпитателите, педагогическите съветници, ръководителите на филиали в междуучилищни центрове за трудово политехническо обучение, логопедите, психолозите, корепетиторите, хореографите, ръководителите на учебно-изчислителни кабинети, рехабилитаторите на слуха и говора имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни. В случай, че служителите, посочени в запитването не попадат в кръга от лица, посочени в цитираната разпоредба, по отношение на размера на платения им годишен отпуск се прилага текста на чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ). Следва да имате предвид, че разпоредбата на чл. 156а КТ дава възможност да се уговарят и по-големи размери на отпуските в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

12.  Съдът ме възстанови на работа, обезщетението за 6-те месеца което ми дължат чрез заповедта за възстановяване ли ще бъде изплатено или трябва да се води друго дело?

Съгласно чл. 225, ал. 1 и 2 от КТ при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през посочения период работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. Работодателят е длъжен изплати обезщетение по чл. 225 от КТ съгласно влязло в сила съдебно решение, с което е осъден за това / ако е направено такова искане от лицето/. Периодът и размерът на дължимото обезщетение се определя с решението на съда.

13.  Предизвестие във връзка с чл. 328 ал.1 т.2 е връчено на17.11.11 г. и изтича на 17.12.11 г. Представен болничен на 14.12.11 г.Заповедта не е връчена до 14.12.11 г.Има ли закрила по чл. 333, ал. 1, т. 4?

Трудовият договор се прекратява с изитичането на срока на предизвестието, тъй като болничният лист е представен след датата на връчването му.

 

14.  Работя като мед.сестра в яслена група в ОДЗ и ми предстои пенсиониране края на 2011г.Назначена съм тук от 01.05.2007г. и освободена от предното работно място /Дом майка и дете/от 01.05.2007г.т.е. нямам прекъсване.Въпросът ми е имам ли право на 6 брутни заплати при пенсиониране на основание ПМС№31 от 11.02.1994г.

В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.
"Работодател" по смисъла на § 1,т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.
Поради това, че последните 10 години от трудовия си стаж не сте работила при “същия работодател”, мнението ни е, че при прекратяване на трудовия договор, след като сте придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще имате право на обезщетение от 2 брутни заплати.
Съгласно чл.1, ал.2 от ПМС № 31 от 1994г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл.222, ал.3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размер на шест брутни заплати се определя и на медицинските кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на здравеопазването. Видно от разпоредбата, условие за изплащане на шест брутни заплати е лицето през последните 10 години от трудовия си стаж да е работило в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на здравеопазването.
Тъй като, както е видно от запитването, не отговаряте на изискванията на разпоредбата - последните десет години от трудовия си стаж да сте работила като медицински кадър в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на здравеопазването, мнението ни е, че нямате право на обезщетение по ПМС № 31 от 1994г. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда.

15.  Работя като учител, с договор до 30 юни. Преподавам само в 12 клас, където по норматив са 31 учебни седмици, приключващи в началото на май. Реално нормативът е отработнен за по-кратък период от 30 юни. Има ли право директорът да ме накара да излезна в отпуска и на какво основание?
Благодаря за компететния отговор!

Съгласно чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Съгласно чл. 37а от Наредбата за работното време, почивките преди да утвърди графика по чл. 173, ал. 1 КТ, работодателят е длъжен да покани всички работници и служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, както и за предходни календарни години. В чл. 37б от наредбата е предвидено, че в графика се включват всички работници и служители, които ще ползват платен годишен отпуск през календарната година. В случаите по чл. 22, ал. 1, изречение трето в графика се включва и частта от платения годишен отпуск на работниците и служителите, придобита в предходната календарна година. Работодателят включва в графика и определя времето на ползване на платения годишен отпуск на работниците и служителите, които са били поканени по реда на чл. 37а, ал. 1 да определят времето на ползване на платения годишен отпуск, но не са направили това. Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му – чл. 173, ал. 7, т. 3 от КТ.
Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в случая, до прекратяване на трудовия Ви договор.

16.  Предстои ми съкращение по чл.331 от КТ към края на м.12,2011г.Работодателя не иска да ми изплати обезщетение на база последно изплатено,което е заплатата за м. 11,2011 г.,защото съм ползвала 3 дни платен отпуск през този месец.Връща се назад във времето и търси пълен отработен месец,който при мен е 3 години назад тъй като съм била в майчинство.Тогава заплатата ми е била двойно по-малка.Правилно ли е това?

Съгласно чл. 331, ал. 2 от КТ работодателят дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението. От цитираната разпоредба е видно, че база за изчисляване на обезщетението е последното получено месечно брутно трудово възнаграждение. При липсата на изрична разпоредба за начина на изчисляване на това обезщетение и ако страните не са уговорили друго, следва да се приеме, че това е брутното месечно трудово възнаграждение по чл. 228 от КТ. Разпоредбата на чл. 228 от Кодекса на труда (КТ) регламентира, че брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по раздел ІІІ на глава Х от КТ е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
По отношение на брутното трудово възнаграждение, от което се изчисляват обезщетенията (с изключение на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск, за което чл. 224, ал. 2 от КТ препраща към чл. 177 от КТ), няма нормативно установено изискване за минимум отработено работно време през месеца, служещ за база. Дори работникът да не е отработил всички работни дни, необходимото за целите на определяне на обезщетението брутно месечно трудово възнаграждение се формира въз основа на среднодневно брутно трудово възнаграждение, която се умножава по броя на работните дни за същия месец (чл. 19, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата). Това означава, че през месеца – база е достатъчно наличието дори на един отработен ден, за да се изчисли месечен размер на брутната сума.

17.  Директор на държавно училище има ли право да назначава и уволнява докато е в платен годишен отпуск?

 

По време на ползване на платен годишен отпуск лицето е длъжно да не се явява на работа, поради което не може да изпълнява и трудовите си функции

 

18.  Трудов договор по Чл 111 и чл 68, ал 1, т.3 от КТ
длъжност "Външен лектор - учител по информатика" с установено място на работа и месечно възнаграждение на базата на взет лекторски час
Има ли право работодателят да уговаря в договора трудово възнаграждение, в което не се включват % за прослужено време и платен годишен отпуск?

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
Според ал. 8 на цитираната разпоредба допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.
От горецитираните разпоредби е видно, че работникът или служителят има право на това допълнително възнаграждение само по основното си трудово правоотношение, а получаването му по два договора е възможно само когато по основния трудов договор се работи при непълно работно време, като в този случай допълнителното възнаграждение се заплаща по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.
От горното следва, че когато по основния трудов договор се работи на пълно работно време (8 часа), то по втория трудов договор не се изплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит .
Работник или служител, който работи по допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ, има право на платен годишен отпуск, чийто размер е пропорционален на времето, което се признава за трудов стаж по това правоотношение. В този случай на общо основание се прилага разпоредбата на чл. 173, ал. 6 от КТ, съгласно която платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя.

 

19.  Имаме 3 учителки които са навършили 57 години и желаят да се пенсионират през декември 2011г.,но ние нямаме финансова възможност да им изплатиме по чл.222 ал.3 полагащото им се възнаграждение от 6 брутни заплати. Можели възнаграждението да се изплати през 2012г.

В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, обезщетението се дължи от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение.

20.  Трябва да назначим учител на втори ТД на 8 часа, защото ще взема пълен норматив. На първото работно място жената иска да е в платен отпуск. Това не противоречи ли на чл.152 от КТ? Могат ли да се водят два ТД по 8 часа?

По време на ползване на платен годишен отпуск по основния трудов договор няма пречка да се работи по допълнителен трудов договор на пълно работно време. Няма противоречие с чл. 152 КТ, тъй като по първия договор се ползва отпуск, а се работи само по втория.

 
< Prev   Next >