shadow_left
Logo
Shadow_R

Език-Language

Log in


Lost Password?
No account yet? Register
 
   
Трудово-правни въпроси зададени към МТСП и отговори от юристите работещи там-част II PDF Print E-mail
Written by Администратор   
Sunday, 26 February 2012
Има ли право работодателя да премине към намаляване на допълнителните дни отпуск за ненормиран работен ден на основание ПМС без да се съобрази с КТД.Нарушаване ли е на КТД

Съгласно чл. 59 от Кодекса на труда при неизпълнение на задълженията по колективния трудов договор искове пред съда могат да предявят страните по него, както и всеки работник или служител, спрямо когото колективният трудов договор се прилага.

 

2.      Ако служител има натрупана неизползвана отпуска от 2008г. и 2009 г.,(причината е ползвано майчинство, след което са ползвани текущи отпуски -за 2010,2011г.) може ли да я ползва през 2012г. ,ако не е включена в график(в график е включена единствено отпуската полагаща се за 2012г.

 

Отпуските до 1.01.2010 г., т.н. “стари” отпуски, могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение, вкл. и през 2012 г., с писмено разрешение на работодателя

 

3.      Какъв е полагаемият се платен годишен отпуск за 2011 година,който трябва да се прехвърли 2012 г. за лице,което е било 6 месеца в неплатен и непризнат за стаж отпуск.10 или 20 дена отиват за ползване през 2012(има 6 м трудов стаж за 2011 във фирмата)?

 

Начинът на ползване на платения годишен отпуск е уреден в чл. 172 от КТ, според който платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Съгласно чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят, се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж при този работодател.

Съгласно чл. 176, ал. 4 от Кодекса на труда, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск.

В случай, че ползването на платения годишен отпуск Ви е отложено по реда на чл. 176, ал. 4 от КТ, в разпоредбата на чл. 176а, ал.2 КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.Според чл. 176а КТ когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. Правото на ползване на отпуск за 2011 г. се погасява на 31.12.2013 г. С писмено разрешение на работодателя лицето може да ползва платения си годишен отпуск в рамките на този срок.

 

4.      Може ли работник да бъде освободен от работа считано от почивен ден?

 

Съгласно чл. 335, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, трудовият договор се прекратява писмено 1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието; 2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието; 3. при прекратяване без предизвестие - от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора. В случай, че трудовият договор се прекратява с предизвестие, с изтичане на неговия срок договорът се прекратява независимо, че е неработен ден.

 

5.      Може ли да се връчва заповед на работник:

      -                В неработен ден?

      -                По време,когато работникът е в някакъв вид отпуск(платен,неплатен,болест)?

 

В неработен ден, освен ако не е изпратена по пощата, заповед не може да се връчи на работника или служителя.В случай, че се касае за прекратяване на трудов договор, работодателят следва да се съобрази със закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ.

 

6.      При съкращаване в щата следва ли да се съкратят и тези служители, назначени по ПМС №66 с оглед намаления средносписъчен състав?

 

Съгласно чл. 1, ал.1 от ПМС № 66 от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации в тези организации могат да се назначават лица по трудов договор за извършване на работи, необходими за съответната организация, извън утвърдената численост на персонала. За длъжностите, на които се назначават лица по ПМС № 66 се разработва допълнително щатно разписание (чл. 2, ал. 1). В случай че се съкращава щата в допълнителното щатно разписание, няма пречка на това основание да се прекратят трудовите договори на работниците или служителите.

 

7.      В КАКЪВ СРОК ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЗВА ОТЛОЖЕНИЯТ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ЗА 2011 Г - ДО 30.06.2012 Г. ИЛИ ДО 31.12.2012 Г. И КОЕ Е ОСНОВАНИЕТО ЗА ТОЗИ СРОК, ЗА ДА ЗНАЕМ КОГА ДА ГО ВКЛЮЧИМ В ГРАФИКА ЗА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК 2012 Г?

 

Съгласно чл. 176, ал. 1 - 3 от Кодекса на труда, поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година. В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.Видно от разпоредбите законодателят определя отлагането на отпуска за следващата календарна година, поради което този отложен отпуск следва да намери отражение в графика за съответната календарна година. Следователно, редът и начинът за ползване на отложения за следващата календарна година отпуск е съобразно разпоредбите на чл. 172 и чл. 173, ал. 1 от КТ.

 

8.      Работя като възпитател в уч. общежитие на сумарно работно време. След изтичане на 5 мес. период на отчитане се оказа, че имаме часове плюс, но те не ни се заплатиха, а ръководството казва , че ще ни облекчи графика в следващия период. Редно ли е това?

 

Чл.142, ал.2 от КТ работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време – ал. 4 на чл.142 от КТ.Продължителността на работното време през отделните работни дни може да надвишава нормалната, балансът на работното време се спазва средно за периода, през който се отчита работното време.В случаите, когато работникът или служителят работи в повече от нормалната продължителност на работното време за съответния отчетен период, определен от работодателя, то това време се заплаща като извънреден труд.Положения извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 50 на сто върху основното трудово възнаграждение при сумирано изчисляване на работното време – т. 4 на чл. 262 от КТ. Положените часове извънреден труд не могат да се прехвърлят за следващия отчетен период. В случай на нарушаване на трудовото законодателство, следва да сигнализирате съответната инспекция по труда.

 

9.      Работодателят ми разреши ползването на отпуск за обучение по чл.169 от КТ. Ползвах на два пъти общо 25 дни дотук. Сега поисках 30 дни за явяване на държавен изпит, но ми отказа, каза, че това отпадало, защото нямал пари. Писмено разрешение не ми е връчил, но след като вече съм ползвала, може ли да ми отказва? Как да постъпя?

 

Отпускът за обучение в пълен размер може да се ползва само ако имате дадено от работодателя съгласие за обучение. Ако таков имате, следва да имате предвид, че съгласно чл. 171а от Кодекса на труда отпуските на учащите се по този раздел се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително. Следователно само го уведомявате по посочения ред.

 

10.  Сключих трудов договор със срок на изпитване 3 месеца.Преди изтичанеЗа да се връчи предизвестието за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ е необходимо да има предварително разрешение на инспекцията по труда, тъй като работникът или служителят има закрила при уволнение (чл. 333, ал. 1, т. 4 от КТ.то им работодателя иска да ги удължи с още 3 месеца. Има ли това право?

 

Срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда се определя при сключването на трудовия договор, за срок не повече от 6 месеца. Ако срокът за изпитване е определен в договора на 3 месеца, не може да се удължава впоследствие.

 

11.  Може ли да се връчи предизвестие на работник по чл.328 ал.1 т.2 поради съкращаване на щата когота работникът е в болнични?

 

За да се връчи предизвестието за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ е необходимо да има предварително разрешение на инспекцията по труда, тъй като работникът или служителят има закрила при уволнение (чл. 333, ал. 1, т. 4 от КТ.

 

12.  Родена съм 1960 г. към момента имам 25 год. учителски стаж. Ще мога ли по-принцип да се възползвам от възможността за по ранно пенсиониране, която е до 2020 г.

 

Съгласно § 5, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, до 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 (към момента 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете) и учителски осигурителен стаж, както следва:1. до 31 декември 2011 г. - 25 години за жените и 30 години за мъжете;2. от 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете. Видно от запитването, Вие сте родена през 1960 г., следователно ще можете да се ползвате от правото за ранно пенсиониране по този ред, когато са налице посочените в § 5, ал. 1 от КСО изисквания, тъй като разпоредбата ще се прилага до 31 декември 2020 г. За повече подробности се обърнете към Националния осигурителен институт.

 

13.  Ползвам неплатен отпуск по здравословни причини от 01.11.201г. до 01.03.2012год.От 01.02.2012 год.подадох молба за прекъсване ползването на неплатения отпуск и молба за прекратяване на трудовия договор. От личен състав ми отговориха,че тъй като съм била в неплатен отпуск не ми се полага обезщетение за неползван полагаем се платен отпуск.

 

В случай, че сте ползвала неплатен отпуск по чл. 160 от КТ, съгласно разпоредбата му, работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. В чл. 160, ал. 3 от КТ е предвидено, че неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в КТ, в друг закон или в акт на Министерския съвет. Както е видно, за всяка календарна година 30 работни дни неплатен отпуск се признават за трудов стаж.Размерът на платения годишен отпуск на който има право работникът или служителят се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.При прекратяване на трудовия договор имате право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което Ви се признава за трудов стаж.Трудово - правен спор във връзка с изплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред - чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ.

 

14.  Работодателят ми предлага да подпиша допълнително споразумение, с което се намалява трудовото ми възнаграждение без да се променя времето и характера на трудовите ми задължения.Какви последствията произтичат, ако откажа да приема новите условия.

 

Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.).В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него.В КТ не са предвидени последствия при отказ на работника или служителя да подпише предложено от работодателя допълнително споразумение.

 

15.  Как и до кога трябва да из ползва пл. си отпуск от минали години, майка, която се връща на работа сега през м. януари 2012 г.?

 

Съгласно чл. 176, ал. 4 от Кодекса на труда, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Съгласно чл. 176а, ал. 2 от Кодекса на труда, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Съгласно чл. 38а, от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в случаите по чл. 176, ал. 4 КТ давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа. Следователно, след завръщането на работа майката може да ползва отпуска от минали години в рамките на предвидения давностен срок

 

16.  Има ли законов срок, в който работодателят е длъжен да изплати обезщетението за неползвани отпуски при напускане? Как трябва да се постъпи ако работодателят бави плащането?

 

Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Съгласно чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. Следователно, това обезщетение се дължи непосредствено след прекратяване на трудовото правоотношение. В случай, че работодателят не заплати в срок дължимите обезщетения, то може да се предяви иск пред съда в 3-годишен давностен срок, който започва да тече от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо - в този случай от деня на прекратяване на трудовото правоотношение.

 

17.  ЗАДЪЛЖЕНА ЛИ СЪМ ДА ПОДПИША ПРЕДЛОЖЕНОТО МИ ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ ДОП. СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ. 119 ОТ КТ, С КОЕТО ТРУДОВОТО МИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СЕ НАМАЛЯВА С 30 ?КАКВИ ПОСЛЕДИЦИ МОГАТ ДА ПРОИЗТЕКАТ ЗА МЕН, АКО ОТКАЖА ДА ПОДПИША ТОВА ДОП. СПОРАЗУМЕНИЕ.

 

Разпоредбата на чл. 119 от КТ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (трудово възнаграждение, длъжност, срок и др.).От запитването Ви би могъл да се направи изводът, че се касае за промяна на съществуващ трудов договор, относно размера на трудовото възнаграждение. Когато промяната е свързана с намаляване размера на трудовото възнаграждение е необходимо да е налице взаимно съгласие на страните. При липса на съгласие, договореният размер на трудовото възнаграждение остава непроменен и работодателят е длъжен да го изплаща

 

18.  Останалият неизползван отпуск от 2010 и 2011г., съгласно чл. 176а, ал. 1 и 2 от КТ не се ли прехвърлят само 10 дни? Има ли поредност, в която трябва да се ползва отпускът – първо за текущата година и после за предходните ли и там в каква поредност?

 

Съгласно § 3ж от ПЗРКТ неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1, може да се ползва до 31 декември 2012 г. Отлагане на ползването на платен годишен отпуск от 2011 г. за следващата календарна година можеше да се осъществи съгласно чл. 176, ал. 1 от КТ (от работодателя поради важни производствени причини), от работника или служителя (при уважителни причини по неговописмено искане), като общият размер на отложения отпуск по ал. 1 и 2 е не може да бъде повече от 10 работни дни (чл. 176, ал. 3 от КТ).Според чл. 176а, ал. 1 от КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. С оглед на това, тъй като правото на ползване на платен годишен отпуск или част от него за 2011 г. се погасява в двугодишен давностен срок, който в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 от КТ тече от края на 2011 г., както отложените до 10 работни дни, така и частта от отпуска, която надхвърля 10-те дни, както и други дни неползван платен годишен отпуск, независимо от причините за неползването, могат да се ползват през 2012 година.Отпуските се ползват по начина, по който се заложат в графика. В Кодекса на труда и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) няма разпоредба, определяща поредност на ползването.

 

19.  Имам 12 дни отпуск за 2011 г., който не е отложен. Губя ли го?

Видно от запитването, имате общо 12 дни неползван платен годишен отпуск за 2011 година. Няма пречка да поискате от работодателя да Ви разреши ползването му през 2012 г. или до изтичане на 2-годишния давностен срок, считано от края на годината за която се отнася (или до края на 2013 година), тъй като на основание чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.

 

20.  Ако работодателят промени само длъжностната характеристика - увеличава задълженията, без да променя длъжността, а работника не я подпише, какво следва от това.

Съгласно чл. 127, ал.1, т.4 КТ работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури длъжностна , екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. В трудовото ни законодателство няма специален нормативен акт, който да определя съдържанието на длъжностната характеристика, но добрите практики показват, че в нея се определят основните функции, които трябва да изпълнява работника или служителя за работата или длъжността, за която има възникнало трудово правоотношение. Ако работодателят включва в длъжностната характеристика изисквания, които са „в неблагоприятна за служителя насока” и с това работникът или служителят счита, че се изменя „мястото и характера на работата” по смисъла на чл. 358, ал.1, т.2 КТ, той може да потърси съдебна защита.

 
< Prev   Next >