shadow_left
Logo
Shadow_R

Език-Language

Log in


Lost Password?
No account yet? Register
 
   
Competitions
stoyan_mihaylovski.jpg

Синдикат „Образование“ обявява ежегодна награда „Стоян Михайловски“ за изявени български учители.

Наградата „Стоян Михайловски“ ще се присъжда всяка година в навечерието на 24 май – „Ден на българската просвета и култура  и на славянската писменост“ на  учители от училищата на територията на страната.

С връчването на горепосочената награда  Синдикат "Образование" се стреми да популяризира сред обществеността високите постижения, талант, професионализъм, граждански морал и принос в синдикалното движение на българския учител.

Наградата „Стоян Михайловски“  ще се присъжда в следните категории:

-„Учител на годината“ в детска градина;

- „Учител на годината“ в началното образование;

- „Учител на годината“ в основното образование;

- „Учител на годината“ в средното образование;

- „Учител на годината“ в професионалното  образование;

-   „Учител на годината“ в специализирано учебно заведение;

„Преподавател на годината“ във висше учебно заведение;

Носителят се удостоява с плакет и парична награда.

 ОРГАНИЗАТОР

 СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ

НОМИНИРАНЕ 

- Педагози

- Изявени професионалисти, с доказан приност в своята дейност.

- Да са участвали в национални и международни проекти , научни прояви и да проявяват новаторство в учебно възпитателния процес.

- Техни възпитаници да имат успешни регионални, национални или международни изяви.

- Да се ползват с авторитет сред учениците си, колегите и обществеността.

- Да възпитават своите ученици в хуманистичните идеали на нашето съвремие.

- Да са изявени синдикалисти. 

Процедура за номиниране.

Номинирането за наградите ще се извършва всяка година.Предложенията се правят до селекционната комисия на адрес:София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2 Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ за селекционна комисия, e-mail: teachers@podkrepa-obrazovanie.comteachers@podkrepa.org  

Всяка номинация трябва да съдържа:

1.       Анкетна карта по образец,  изработен от селекционната комисия.

2.       Набор документи, аргументиращи съоветната номинация. 

Селекционната комисия препоръчва за всяко качество и /или постижение да се прилагат КОПИЯ от документи, които да удостоверяват постигнатото.Липсата на такива е придпоставка то да не бъде зечетено от  селекционната комисия при оценяването.Предложения та ведно с подкрепящи ги документи се представят ежегодно в писмен вид пред селекционната комисия.Предложенията могат да правят РСО тата в срок до 31 март 2013 г.Номинираща институция може да прави само по една номинация във всяка категория.

 Определяне на призьорите

Срокове

Срок – до 15 май

Селекционната комисия разглежда постъпилите номинации и класира кандидатите.Наградите се обявяват и връчват в навечерието на 24 май. Конкретната дата и място се определят текущо.

Състав на селекционната комисия.

Председател – Боряна Генова /Председател на РСО Плевен/

Членове:1.   Милена Мавродиева /Председател на РСО София/

                 2.    Цило Нейчев /Председател на РСО Пловдив/

                 Експерти:

    Тина Велева-Иванова– Началник отдел "Контрол и инспектиране" към дирекция ОКИ 

   инж. Васил Везнев - Технически университет

                

Процедура за класиране:

1.       Всеки критерий се оценява от всеки  член на селекционната комисия по възходяща селекционна  шестобална система.

2.       Сборът от оценките на селекционната комисия, разделен на броят им, формира базовата оценка на комисията за конкретния критерий.

3.       При класиране за наградата „Учител на годината“ и "Преподавател на годината" базовата оценка за всяка от групите, критерии е сбор от базовите оценки на всички критерии в групата.

4.       Окончателната оценка на всеки номиниран се получава като сбор от крайните оцченки на всички критерии /групи критерии.

5.       При равни окончателни оценки, селекционната комисия  определя конкретна процедура за излъчване на призьора. 

АНКЕТНА КАРТА- учител

АНКЕТНА КАРТА - преподавател ВУЗ